fbpx

06.21.2021

เกณฑ์เปรียบเทียบมาตรฐาน (Benchmark Criteria) สำหรับสวัสดิภาพไก่ไข่: เครื่องมือการประเมินมาตรฐานไข่ที่มาจากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี)

ผู้ผลิตไข่ไก่ทั่วโลกกำลังดำเนินการเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปเป็นการผลิตไข่ไก่แบบเคจฟรี เพื่อสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขี้นเรื่อย ๆ จากข้อกำหนดของธุรกิจอาหาร ผู้บริโภค และรัฐบาล อุปสงค์ที่สูงขึ้นมากของไข่เคจฟรี รวมทั้งการที่คนส่วนใหญ่หันมาสนใจความโปร่งใสมากขึ้น ทำให้มีการกำหนดมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่เลี้ยงแบบเคจฟรีที่หลากหลาย มาตรฐานเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและบริหารดูแลโดยระบบรับรองคุณภาพหลายแห่งทั่วโลก

ทั้งบริษัท สาธารณชน และผู้ผลิตไข่ไก่เองกำลังพิจารณาหาวิธีที่จะประเมินมาตรฐานและระบบที่หลากหลายนี้ ดังนั้น เพื่อที่จะให้ทุกอย่างสะดวกขึ้น ทีมเทคนิคของ โกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์ส (GFP) ได้พัฒนา เกณฑ์เปรียบเทียบมาตรฐานสำหรับสวัสดิภาพไก่ไข่ (Animal Welfare Benchmark Criteria for Layer Hen Standards) ขึ้น ซึ่งระบุ “ข้อกำหนด” และแนวทางปฏิบัติ “ที่แนะนำ” สำหรับการผลิตไข่ไก่

เราได้พัฒนา “ข้อกำหนด” และ “ข้อแนะนำ” ในเกณฑ์เปรียบเทียบมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้:

  • ความต้องการทางกาย พฤติกรรม และจิตใจ ของสัตว์ ตามที่ระบุไว้ในหลักสวัสดิภาพสัตว์ห้าประการ (Five Domains Model) เพื่อประเมินสวัสดิภาพของสัตว์ และกรอบสวัสดิภาพสัตว์ของโกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์ส
  • มาตรฐานสวัสดิภาพไก่ไข่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในหลาย ๆ ภูมิภาคทั่วโลก

เกณฑ์เปรียบเทียบมาตรฐานนี้จัดเป็นประเภทดังต่อไปนี้

  • โภชนาการ
  • สภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต - ภายในที่อาศัย และนอกที่อาศัย
  • การปศุสัตว์และสุขภาพ
  • การุณยฆาตและการฆ่าสัตว์ในฟาร์ม
  • การลดจำนวนประชากรและการเคลื่อนย้าย
  • การประเมินการปฏิบัติตาม

เพราะเกณฑ์เปรียบเทียบมาตรฐาน (Benchmark) นี้จะนำไปใช้ทั่วโลก เราจึงตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขแตกต่างกัน

การปรึกษาหารือสาธารณะ

ตามแนวทางปฏิิบัติที่ดีสำหรับการกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์เปรียบเทียบมาตรฐาน เรากำลังดำเนินการปรึกษาหารือสาธารณะ เพื่อเปิดช่องทางและโอกาสการให้ข้อเสนอแนะตอบกลับ ต่อร่างเกณฑ์เปรียบเทียบมาตรฐานฉบับปัจจุบัน สามารถแสดงความเห็นผ่านลิงก์นี้

thไทย