fbpx

การวางแผนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: สนับสนุนการเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) ในประเทศจีน

March 16th, 2022

GFP-WebinarAnnouncement

ในวันที่ 29 มีนาคม เราจะจัดการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อนำเสนอผลโครงการวิจัยของเรา - การวางแผนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: สนับสนุนการเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) ในประเทศจีน

การทำงานของเราในประเทศจีน ซึ่งคือผู้ผลิตไข่ไก่ระดับแนวหน้าของโลก ได้รับแรงผลักดันจำนวนมากเนื่องจากภาคธุรกิจอาหารพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้สอดรับตามพันธสัญญาการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) ในประเทศที่แม่ไก่ส่วนใหญ่ยังคงถูกเลี้ยงในกรง 

ในการเพิ่มความพร้อมของการเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) ในประเทศจีน เรากำลังสร้างระบบนิเวศที่การผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้ในเชิงเศรษฐกิจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองฝ่ายของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งคือผู้ซื้อและผู้ขาย การสร้างระบบนิเวศนี้ต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วและผู้ที่สามารถมีส่วนร่วมมากขึ้น ดังนั้น เราจึงดำเนินโครงการเพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและให้คำแนะนำสำหรับการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยนี้จะยังคงเป็นข้อมูลแก่การดำเนินงานของเราในประเทศจีน เพื่อให้มั่นใจว่ายังเป็นไปตามรูปแบบที่ยึดอิงตามหลักฐานและคงประสิทธิภาพในผลลัพธ์ด้านการผลิต 

เราหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำงานด้านนี้ในประเทศจีน

การดำเนินการวิจัยนี้ให้ลุล่วงประกอบไปด้วย:

1) การทบทวนเอกสารทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายไข่ไก่เพื่อสร้างเครือข่ายเบื้องต้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
2) การตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เอกสารจากทางราชการ รายงานจากสื่อ และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
3) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักโดยใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างแบบมีเป้าหมายเจาะจง
4) การวิเคราะห์ข้อค้นพบเพื่อกำหนดระดับความโน้มน้าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 
5) การพัฒนาคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสัมมนาผ่านเว็บ คุณ Lisa Yang ผู้จัดการโครงการประจำประเทศจีน จะนำเสนอเกี่ยวกับ:

  • ภูมิทัศน์ภาคอุตสาหกรรมไข่ไก่ของจีน
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนการผลิตสู่การเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) ในประเทศจีน
  • กลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่เราแนะนำเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนสู่การเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) ในประเทศจีนให้ดีที่สุด โดยอิงตามการวิจัยของเรา

ขณะนี้ การผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) กำลังเติบโตในประเทศจีน การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันมีบทบาทโน้มน้าวต่อการเปลี่ยนสู่การเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) จากการวางแผนผังและการวิเคราะห์นี้ เราสามารถดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงการส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสนับสนุนที่เราสามารถมอบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนได้  

เราหวังว่าจะได้พบคุณในวันที่ 29 มีนาคม!

เว็บไซต์อื่น ๆ

สถาบัน GFP
Cage-free Hub
WelfareProgress

© Global Food Partners Inc.

thไทย