fbpx

นำเสนอผลการสำรวจจากการวิจัย: เกี่ยวกับมุมมองของผู้ผลิตไข่ไก่ในเรื่องการดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง(เคจฟรี) ในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

9 กุมภาพันธ์ 2565

training-centre-flock

On February 24 we’ll be holding a webinar (click here to register) to present the findings of our recently-conducted survey: Egg producers’ perspectives on the adoption and maintenance of cage-free systems in China, Thailand, Malaysia, Japan, Indonesia, and the Philippines. The research, funded by the Tiny Beam Fund and led by our Science and Extension team, was conducted together with academic collaborators from Edinburgh University (China-based collaborator), the University of Queensland (Australia), Harvard Law School (USA), Tokai University (Japan), Universiti Putra Malaysia (Malaysia), Chulalongkorn University (Thailand), Universitas Gadjah Mada (Indonesia), IPB University, Indonesia (Indonesia) and the University of the Philippines Los Baños (Philippines). Over 200 egg producers (cage and cage-free) participated in this survey.

เนื่องจากมีผู้ผลิตจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแถบเอเชีย ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงไก่ไข่ที่มาจากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง(เคจฟรี) เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความท้าทายและความต้องการของผู้ผลิตในการเปลี่ยนไปสู่ฟาร์มเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง รวมไปถึงเรื่องการบำรุงรักษาอย่างประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการเปลี่ยนถ่ายไปใช้ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนที่ตอบโจทย์ต่ออุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

ในการสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. เคท ฮาร์ทเชอร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสัตว์ จากโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์ (Global Food Partners) ผู้ที่จะนำเสนอวิธีการสำรวจ รวมไปถึงเรื่องมุมมองของผู้ผลิตในหัวข้อต่อไปนี้

  • เหตุผลในการใช้ระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง(เคจฟรี) แทนระบบการใช้กรงตับแบบเดิม
  • ความเป็นไปได้ของระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง(เคจฟรี) ในประเทศนั้นๆ
  • เหตุผลที่เกษตรกรเปลี่ยนจากการเลี้ยงไก่ไข่แบบใช้กรง(แบบเดิม) มาเลี้ยงแบบไม่ขังกรง(เคจฟรี)
  • ความท้าทายและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่แบบใช้กรงไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ระบบไม่ขังกรง(เคจฟรี) ได้
  • แนวทางที่ทำให้เอาชนะความท้าทายเหล่านี้
  • ระดับและประเภทของการสนับสนุนที่มีความจำเป็น ในการจัดตั้งหรือบำรุงรักษาฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง(เคจฟรี)
  • ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ

ผลการศึกษาวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในฟาร์ม รวมทั้งความจำเป็นในการรับข้อมูลและการฝึกอบรมจากผู้ผลิต ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนแสดงอยู่ในแผนภูมิด้านล่าง โดยโปรแกรมของโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์ (Global Food Partners) มีความสอดคล้องและรองรับการทำงานที่เน้นการลงทุนในด้านทรัพยากรที่สำคัญเพื่อสนับสนุนผู้ผลิต ทั้งในรูปแบบของการพัฒนาสื่อการฝึกอบรม, ข้อมูล, ทรัพยากร และการดำเนินงานในฟาร์ม รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเสมือนจริง 

โซลูชันสำหรับการดูแลรักษาฟาร์มเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง (เคจฟรี)

การมีส่วนร่วมโดยตรงกับผู้ผลิตไข่ไก่เท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าใจถึงความท้าทายและความต้องการของผู้ผลิตได้ดีที่สุด เราหวังว่าผลจากการสำรวจเชิงวิจัยนี้จะช่วยให้ได้มาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาว และสร้างผลกำไรให้กับอุตสาหกรรมไข่ไก่ในเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการนำระบบการผลิตไข่ไก่แบบไม่ขังกรง(เคจฟรี) มาใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

  

thไทย